• Garage Kode | BOVAG occasions
  • Garage Kode | onderhoud en reparatie van alle merken auto's
  • Garage Kode | Airco service
  • Garage Kode | APK keuringen

Disclaimer, privacyverklaring en cookiebeleid Garagebedrijf KODE

Mei 2018

Disclaimer
Privacyverklaring
Cookies

Disclaimer

Gebruik websites

Het gebruik van de websites garage-kode.nl gebeurt altijd informatief. De informatie is dan ook slechts bedoeld als algemeen informerend en hier kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Uiteraard wordt altijd met de grootste zorgvuldigheid gewerkt aan de websites, maar toch kan het voorkomen dat er een fout tussen sluipt of dat een website tijdelijk niet (volledig) bereikbaar is. Garagebedrijf KODE raden u aan om altijd de nieuwste versie virusbeveiliging te gebruiken bij het bezoeken van de websites. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de correctheid, volledigheid, actualiteit van de aan u aangeboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand.

Tarieven

De op de websites getoonde tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie en/of binden worden gehouden aan verouderde of gewijzigde tarieven.

Rechten

Alle (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot alle op of via de websites www.garage-kode.nl aangeboden informatie behoren toe aan Garagebedrijf KODE. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, op enigerlei wijze openbaar te maken, te gebruiken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Garagebedrijf KODE. U kunt informatie zoals getoond op deze website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Garagebedrijf KODE, gevestigd aan de Eerste Zijweg 2 te Mijdrecht.

Wanneer u een aanvraag of reservering doet of u op andere wijze contact met ons opneemt, dan ontvangen wij uw persoonsgegevens. Wij willen u in het kader van de geldende privacywetgeving informeren over de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken. Indien u vragen hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via info@garage-kode.nl.

Grondslagen en doelen van gegevensverwerking

In onderstaand overzicht kunt u nalezen met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en aan wie wij deze persoonsgegevens eventueel verstrekken.

DoelGrondslagGegevensBewaartermijnVerstrekking
Reageren op uw vraag of verzoekExpliciete toestemmingNAW-gegevens Contactgegevens3 maandenNiet van toepassing
Uitvoeren van de overeenkomstUitvoering overeenkomstNAW-gegevens Contactgegevens ReserveringsgegevensTot 7 jaar na einde overeenkomstNiet van toepassing
AdministratieUitvoering overeenkomst en wettelijke verplichtingNAW-gegevens Contactgegevens Financiële gegevensTot 7 jaar na einde overeenkomstBoekhouder Belastingdienst
TenaamstellingsgegevensTenaamstellen voertuigNAW-gegevens rijbewijsnummerMin. 2 jaar / max. 3 jaarRDW

Verstrekking gegevens aan derden

Zoals u in het overzicht kunt teruglezen, worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Garagebedrijf KODE dit wettelijk verplicht is.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Garagebedrijf KODE kunnen te allen tijde worden verzocht om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij dit redelijkerwijs niet van Garagebedrijf KODE kan worden gevraagd of zij om in het kader van een wettelijke verplichting aan uw verzoek geen gehoor mogen geven. Dit geldt in gelijke zin voor uw recht op vergetelheid. Meer informatie over uw rechten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming vindt u via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

U dient zich te identificeren alvorens Garagebedrijf KODE van uw verzoek kennis kunnen nemen. U kunt uw verzoek indienen via info@garage-kode.nl. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de wijze waarop Garagebedrijf KODE uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

Een goede beveiliging van uw persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor Garagebedrijf KODE. Wij hebben daarom passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde inbreuken en verlies. Dit hebben wij onder meer gedaan door onze systemen uitsluitend toegankelijk te maken voor bevoegd personeel. Wij zullen daarnaast periodiek nagaan of onze beveiligingsmaatregelen nog up-to-date zijn.

Cookies

Garagebedrijf KODE gebruiken cookies om haar service te kunnen vergroten bij het bezoeken van haar websites, die daardoor makkelijker kunnen worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, notebook, tablet, mobiele telefoon of andere digitale apparatuur worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze websites uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites en specifiek welke pagina’s door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door de gekozen internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het wijzigen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van uw eigen webbrowser.

Andere websites

Voor zover de websites van Garagebedrijf KODE links naar andere websites bevatten, heeft te gelden dat onderhavige privacyverklaring en cookiebeleid alleen van toepassing zijn op en www.garage-kode.nl. Wij raden u aan bij een –doorgelinkt- bezoek aan een andere website kennis te nemen van het toepasselijke privacy- en cookiebeleid. Wij zijn nooit aansprakelijk voor informatie zoals aangeboden op dergelijke websites of voor schade als gevolg van het bezoeken van dergelijke websites.

Tot slot

Garagebedrijf KODE behouden zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de disclaimer, privacyverklaring en het cookiebeleid. Wij raden u daarom aan om steeds na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waartoe Garagebedrijf KODE behoren.

Copyright © 2008 - 2022 GARAGE KODE. Alle rechten voorbehouden.